آقای دکتر پیمان فیروزآبادی /  عضو هیئت مدیره
  
       آقای مهندس فربد نظری  /  رئیس هیئت مدیره   

 

آقای مهندس فربد نظری نایب رئیس هیات مدیره  
آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار  /  عضو هیئت مدیره
               

آقای دکتر کاوه کیافربد  /  عضو هیات مدیره

  
سرکار خانم دکتر لیلا ظهیر میردامادی  /  عضو هیئت مدیره