آقای دکتر پیمان فیروزآبادی عضو هیات مدیره
  
       آقای مهندس فربد نظری  رئیس هیات مدیره   

 

آقای مهندس فربد نظری نایب رئیس هیات مدیره  
آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار عضو هیات مدیره
               

آقای دکتر کاوه کیافربد عضو هیات مدیره

  
 آقای دکتر محمد عسگری عضو هیات مدیره