آقای دکتر سیامک شریعت  /  مدیرعامل بیمارستان آرمان

آقای دکتر سیامک شریعت مدیرعامل