راهنمای بیماران جهت بستری شدن در بیمارستان آرمان

 

مراجعین محترم قبل از مراجعه در زمان تعیین شده، توجه کنید که مدارک زیر را به همراه داشته باشید.


مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان

  1.     دستور بستری توسط پزشک
  2.     داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت تکمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشکیل پرونده
  3.     جهت بیماران بخش زایمان، ارائه مدرک شناسایی معتبر همراه بیمار الزامی است.