تایم ملاقات بیماران بیمارستان آرمان

تایم ملاقات بیماران بستری

 تایم ملاقات بخش های بستری ساعت 15الی17

     توجه:به دلیل شیوع ویروس کرونا ملاقات ممنوع میباشد .

تایم ملاقات بخش های ویژه

 تایم ملاقات بخش های ویژه ساعت 16الی71

  توجه:به دلیل شیوع ویروس کرونا ملاقات ممنوع میباشد .