بیمارستان آرمان / ساعت کلینیک

گروه تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اطفال  

دکتر منصوری 

10 الی 12

 

دکتر محمدی

15:3 الی 17

     
نورولوژیست   

دکتر حائری

9 الی 11

     

 دکتر حائری

9 الی 11

 
جراحی عمومی 

دکتر موسویان

16 الی 18

دکتر روح الهی 

10 الی 12

 دکتر شهریاری

16 الی 18

دکتر شهریاری

10 الی 12

 دکتر روح الهی

15 الی 17

   
 قلب

دکتر خلیلی

10 الی 12

 دکتر مولایی

10 الی 12

دکتر نائب زاده

10 الی 12

       
 ENT  

دکتر دائمی

10 الی 12

         
 زنان

 دکتر میردامادی

10 الی 12

دکتر فروتن

16 الی 18

 دکتر صدیقی 

10 الی 12

 دکتر خیری 

10 الی 12

دکتر سیار 

12 الی 14

 دکتر میردامادی

10 الی 12

کتر کرمانی

16 الی 18

 دکتر کر مانی

10 الی 12

کتر فرخ زاد

16 الی 18

   
 ارتوپدی    

 دکتر قاضی سعید

10 الی 12

 

 دکتر سری 

10 الی 12

   
 جراح مغز و اعصاب  

 دکتر گودرزی

16 الی 18

 

 دکتر گودرزی

16 الی 18

 

 دکتر محمودی 

10 الی 12

 
 غدد      

 دکتر حسینی

16 الی 18

     
 اورولوژی  

 دکتر تولایی

12 الی 14

 

 دکتر کریمیان

12 الی 14

     
 آنکولوژی      

 دکتر جلیلیان

11 الی 12

     
 نفرولوژی    

 دکتر موسی موحد

16 الی 18

 

 دکتر رشید فرخی

16 الی 18

   
 گوارش  

 دکتر نعمتی

10 الی 12

 دکتر جهانگیری

17 الی 19

 

 دکتر سبزی کاریان

12 الی 14

   
             جهت هماهنگی و رزرو وقت تماس حاصل فرمایید.               تلفن مستقیم کلینیک : 88214738         تلفن:41014 داخلی1030