شنوایی سنجی

 

 

ریاست بخش :   

شماره مستقیم :41014 داخلی 2131 

موقعیت : طبقه منفی یک

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خدمات شنوایی شناسی :
حیطه های تخصصی: 
به طورکلی شنوایی شناسی سه شاخه عمده دارد: 
  • شنوایی شناسی تشخیصی 
  • شنوایی شناسی توانبخشی 
  • شنوایی شناسی حفاظت وپیشگیری 
  
◄شنوایی شناسی تشخیصی 
این شاخه خودبه دوبخش بزرگسالان وکودکان طبقه بندی می شودوشامل ارزیابیهای کمی وکیفی وتعیین محل ضایعات شنوایی وتعادل به وسیله آزمونهای رفتاری،فیزیولوژی والکتروفیزیولوژیک میباشد. تست هایی از قبیل ادیومتری  با صدای خالص (PTA)،گسیل های صوتی گوش((OAE،گفتارخوانی،رشد مهارتهای شنیداری