امور مالی

 

 

رئیس حسابداری : سید کاظم مهدوی

شماره تماس : 41014 داخلی 1017

موقعیت: طبقه همکف

 
                                                                                                 

 

خدمات امور مالی:    

 تهیه بودجه سالانه،فصلی و ماهانه و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به مدیریت
ارائه گزارشات مالی به مراجع قانونی(سازمان مالیاتی ، بیمه  و موسسات حسابرسی)
مدیریت درآمد و هزینه
ارائه گزارشات مالی در مقاطع مختلف به مدیران جهت تصمیم گیری  
پرداخت بموقع حقوق،مطالبات ذی نفعان،تامین کنندگان و سایر پیمانکاران