کنترل عفونت

 

 

پرستا ر: خانم میرشکار 
شماره مستقیم :  41014 داخلی  1059
موقعیت : طبقه همکف 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات کنترل عفونت :
هدف اصلی برنامه کنترل عفونت کاهش خطر اکتسابی عفونت بیمارستانی و در نتیجه مدیریت ایمنی کارکنان ، بیماران و عیادت کنندگان است . به منظور رسیدن به این هدف تشکیلاتی با عنوان کنترل عفونت در بیمارستان به وجود آمد که به آن کمیته کنترل عفونت (infection control) می گویند.