بهداشت حرفه ایی

 

 

مسئول واحد :  
شماره مستقیم :41014 داخلی 
موقعیت : طبقه هفتم 
 

  
 
خدمات بهداشت حرفه ای : 
انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار 
ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور  محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها 
ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان 
ارزیابی پوسچرهای  ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی 
برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی 
ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث 
هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی 
تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها 
تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی  مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی 
انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان