دکتر خشایار نوری نیر

دکتر خشایار نوری نیر 

متخصص بیهوشی

دکتر شکوفه بختی

دکتر شکوفه بختی 

متخصص بیهوشی

دکتر مجتبی قهرمانی

دکتر مجتبی قهرمانی

متخصص بیهوشی

دکتر بهنام قاضی زاده

دکتر بهنام قاضی زاده

متخصص بیهوشی

دکتر حمیرا کوزه کنانی

دکتر حمیرا کوزه کنانی 

متخصص بیهوشی

دکتر سید محمدرضا هاشمیان

دکتر سید محمدرضا هاشمیان

متخصص بیهوشی

دکتر مهدی قهرمانی

دکتر مهدی قهرمانی

متخصص بیهوشی

دکتر هدایت الله فنی

دکتر هدایت الله فنی

متخصص بیهوشی

دکتر محمدعلی جاویانی

دکتر محمدعلی جاویانی

متخصص بیهوشی

دکتر نوید نورایی

دکتر نوید نورایی

متخصص بیهوشی