بیمارستان آرمان / معرفی پزشکان / جراحی گوش حلق بینی

دکتر هومن خسروی گنجه

دکتر گنجه

دکتر هومن خسروی گنجه 

متخصص جراحی گوش حلق و بینی 

جراحی پلاستیک

دکتر خشایار احمدی

 

دکتر احمدی

 دکتر خشایار احمدی

متخصص  جراحی گوش حلق و بینی 

جراحی بینی