بیمارستان آرمان / بیماران بین المللی/ IPd / بیماران بین الملل/IPD / برآورد هزینه (بیماران خارجی) در سال 1400